Organizace dne:

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Tento čas je věnován spontánním hrám. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Nadstandardní péče ve výchovných činnostech (účastní se všechny děti):

Logopedie, Sfumáto, Jóga

Vnitřní denní režim při vzdělávání

REŽIM DNE

Denní režim v naší mateřské škole je koncipován tak, aby zohledňoval skutečnost, že děti navštěvující školu jsou z různých věkových skupin. Je pružný a strukturou každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád. Umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Děti mladší se pozorováním starších dětí při činnostech mnohdy naučí více a rychleji, než pouze vysvětlením učitelkou ve skupině stejně starých dětí. Starší děti se naopak učí ohleduplnosti k dětem mladším. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjí sociální vztahy, což patří k našim hlavním cílům. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. 

Příchod dětí a volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem.  Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo, nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje. 

Ranní kruh.

Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem je vzájemné přivítání, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů. dojmů .... naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti (proto máme i stolečky ve tvaru kruhu). Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek nebo pro řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

Tělovýchovná chvilka. 

Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Skladbu cvičení volí učitelka, ale není vyjímkou, že se na ni podílejí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky, zaměřené na jednotlivé části těla, na cvičení s hudbou, na říkadla s náčiním, na nářadí, pohybové hry, jóga. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění. 

Činnosti na dané téma.

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme:

  • samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu
  • aktivní účast v ranním kruhu
  • tvořivost a myšlení
  • zájmy dětí

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hlednání, objevování, kdy děti mají samy možnost zažít úspěch. Je dbáno na soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout , neúčastnit se společných činností. Děti mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.
 

Hodnotící kruh.

Po ukončení činnosti se děti sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoj souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy. 


Dopolední svačinka.

Od 9:15 hod. mají děti připravenou svačinku. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou to  co je připraveno (prostírání, sklenku, tácek, jídlo). Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti, zeleninu nebo ovoce dle jídelníčku. Strava je velmi pestrá.


Pobyt venku.

Doba pro pobyt venku je naplánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým a námětovým hrám, k poznávání přírody. Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy a obce, kde děti žijí, místa kam chodí na procházky i s rodiči. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji. 

Hygiena, oběd.

Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologických potřeb, ale znamená i sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem (např. starší děti se obsluhují zcela samy, mladším dětem se jídlo roznáší apod.). Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

Odpolední odpočinek.

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si chtějí "o něčem povídat" a pak některé usínají. Děti které neusínají, si jdou odpočinout na lehátko s ostatními. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny tiché činnosti - kreslení, prohlížení knížek a časopisů, puzzle s dodržováním pravidla - hraj si tak, abys nerušil spící kamarády. 

Odpolední činnosti.

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru.