Domácí vzdělávání:


MÁTE ZÁJEM SE K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘIHLÁSIT DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY?

1. Vaše dítě k nám do MŠ již dochází

V tomto případě stačí podat Oznámení o individuálním vzdělávání, které musí obsahovat identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

2. Vaše dítě k nám do MŠ nedochází, ale vzhledem k věku se ho povinné vzdělávání týká. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti MŠ Krupá

(stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání).

a) podat řádnou přihlášku k zápisu, který se bude konat ve dnech 2. - 3.5. 2017 - více info a přihláška ke stažení zde

b) podat Oznámení o individuálním vzdělávání

3.  Vaše dítě k nám do MŠ nedochází, ale vzhledem k věku se ho povinné vzdělávání týká. Dítě nemá trvalé bydliště ve spádové obci.

(stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání).

a) podat řádnou přihlášku k zápisu, který se bude konat ve dnech 1 - 16.5.  - více info a přihláška ke stažení

b) pokud bude dítě ke vzdělávání přijato (dle kritérií),  podat Oznámení o individuálním vzdělávání

 

INDIVIDUÁLNÍ (DOMÁCÍ) VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Individuální vzdělávání známé pod pojmem domácí vzdělávání bude umožněno dětem i v naší mateřské škole. 

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část

Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. 

Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce.

Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

 

Pololetní přezkušování žáků proběhne v lednu. Žádám rodiče, aby si včas domluvili konkrétní termín.

Závěrečné přezkušování proběhne v leden  daného roku.